All news

 Zásady zpracování osobních údajů pro zákazníky DoorHan s.r.o. dle GDPR

            Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů pro zákazníky DoorHan s.r.o. dle GDPR vydaných společností DoorHan s.r.o. ,273 52 820, DIČ CZ27352820, se sídlem Královský vrch 2018, 432 01 Kadaň, je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje společnost  DoorHan s.r.o. (jako správce) zpracovává o fyzických osobách při poskytování služeb a kontaktech s potenciálními zákazníky, k jakým účelům a jak dlouho společnost DoorHan s.r.o. tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

 

            Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů zákazníků DoorHan s.r.o. a přiměřeně i jejich zástupců či kontaktních osob, zájemců o zboží DoorHan s.r.o. Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti DoorHan s.r.o. jako správce dle čl. 13 GDPR.

 

A. Kategorie osobních údajů

 

        Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je společnost DoorHan s.r.o. schopná identifikovat. V souvislosti s poskytováním služeb a prodejem zboží může ze strany společnosti DoorHan s.r.o. dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

 

1.      Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje

 

Takové údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Jedná se zejména o:

V případě smluv na jednorázový prodej zboží je rozsah omezen na základní identifikační údaje.

 

  1. Kontaktní údaje

 

  1. Údaje o zakoupeném zboží, odebíraných službách, využívání služeb a platební morálce

 

4.      Údaje z komunikace mezi DoorHan s.r.o. a zákazníkem

 

            Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním služeb a zboží DoorHan s.r.o. mezi společností DoorHan s.r.o. a zákazníkem. Jedná se o zápisy osobní komunikace se zákazníkem nebo jiném přímém kontaktu se zákazníkem, písemnou a elektronickou komunikaci se zákazníkem
 

5.   Kamerové záznamy z prostor DoorHan s.r.o.

 

            Společnost DoorHan s.r.o. umísťuje do prostor DoorHan s.r.o. kamery z důvodu ochrany oprávněných zájmů DoorHan s.r.o.

 

B. Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů

 

        Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Společnost DoorHan s.r.o. zpracovává údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu  nebo na základě zákona (bez souhlasu).

 

1.      Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a            z důvodu oprávněných zájmů DoorHan s.r.o.

 

        Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností DoorHan s.r.o. a ochranu oprávněných zájmů DoorHan s.r.o. je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

 

Jedná se zejména o tyto základní dílčí účely:

 

 

 

            Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou k dispozici níže.

            U zákazníků služeb DoorHan s..r.o., je společnost DoorHan s.r.o. oprávněna v případě, že mají splněny veškeré své závazky vůči ní, zpracovávat v zákaznické databázi jejich základní osobní, identifikační, kontaktní údaje, údaje o službách a údaje z jejich komunikace se společností DoorHan s.r.o. po dobu 4 let ode dne ukončení poslední smlouvy se společnosti DoorHan s.r.o.

            V případě zakoupení zboží od společnosti DoorHan s.r.o.  je společnost DoorHan s.r.o. oprávněna zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem a společností DoorHan s.r.o.  po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

            V případě jednání mezi společností DoorHan s.r.o. a potenciálním zákazníkem o uzavření smlouvy, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, je společnost DoorHan s.r.o.  oprávněna zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 3 měsíců od příslušného jednání.

            Faktury vystavené společností DoorHan s..r.o.  jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivována po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i zákaznické smlouvy.

            Identifikační údaje nutné pro poskytování služby z průkazu totožnosti zákazníka jsou ze strany společnosti DoorHan s.r.o. zpracovávány v souladu s § 16 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu zpracovávány pod dobu 10 let ode dne ukončení vaší smlouvy se společností DoorHan s.r.o.. Pro naplnění této zákonné povinnosti si společnost DoorHan s.r.o. ponechává po dobu 10 let ode dne ukončení poslední služby zákazníka kopie občanských průkazů s údaji nutnými pro poskytování služby, přičemž ostatní údaje, které nejsou nutné pro poskytování služby, jsou na kopii průkazu začerněny.

 

            Kamerové záznamy z prostor společnosti DoorHan s.r.o. a okolí budov společnosti DoorHan s.r.o. jsou zpracovávány maximálně po dobu 90 dnů ode dne pořízení kamerového záznamu.

 
2.    Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných           společností DoorHan s.r.o.

 

            V případě, že má subjekt ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme o něm záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných společností DoorHan s.r.o., a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek DoorHan s..r.o. a pro účely internetové reklamy společnosti DoorHan s.r.o..

 

C. Kategorie příjemců osobních údajů

 

        Společnost DoorHan s.r.o. při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od společnosti DoorHan s.r.o., mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od společnosti DoorHan s.r.o. a nesmí je využít jinak. Jde zejména o vymáhání dlužných pohledávek, činnost znalců, advokátů, auditorů, správu IT systémů, internetovou reklamu nebo obchodní zastoupení.

            Společnost DoorHan s..r.o. v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

 

D. Způsob zpracování osobních údajů

 

        Společnost DoorHan s..r.o. zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Společnost DoorHan s.r.o. vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

 

E. Obchodní sdělení

 

        Pro obchodní sdělení společnosti DoorHan s.r.o. užívá společnost DoorHan s.r.o.  vhodné označení, ze kterého je zřejmé, že uvedené sdělení je obchodním sdělením ve smyslu platných právních předpisů. Z obchodních sdělení zaslaných společností DoorHan s.r.o. je vždy zřejmé, že společnost DoorHan s.r.o. je jejich odesílatelem. Obchodní sdělení můžeme zasílat na buď na kontakty našich zákazníků na základě oprávněného zájmu společnosti DoorHan s.r.o., a to jen do doby než vyslovíte nesouhlas.

 

F. Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů platných od 25. 5. 2018

 

            Dle nařízení bude mít subjekt údajů od 25. 5. 2018 v případě, že bude pro DoorHan s.r.o. identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže DoorHan s.r.o.  svoji totožnost, následující práva.

 

1.      Právo na přístup k osobním údajům

 

            Dle čl. 15 GDPR bude mít subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od společnosti DoorHan s.r.o.:

            V případě opakované žádosti bude společnost DoorHan s.r.o. oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

            Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace bude možné uplatnit písemně na adresu sídla společnosti DoorHan s.r.o..

 

2.      Právo na opravu nepřesných údajů

 

            Dle čl. 16 GDPR bude mít subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude společnost DoorHan s.r.o. zpracovávat. Zákazník společnosti DoorHan s.r.o. má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň je povinen nám poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm zpracováváme, nejsou přesné. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit v sídle společnosti DoorHan s.r.o., za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

 

3.      Právo na výmaz

 

            Dle čl. 17 GDPR bude mít subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud společnost DoorHan s.r.o. neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se na nás obrátit písemně na adresu sídla společnosti DoorHan s.r.o..

 

4.      Právo na omezení zpracování

 

            Dle čl. 18 GDPR bude mít subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně na adresu sídla společnosti DoorHan s.r.o..

 

5.      Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

 

            Dle čl. 19 GDPR bude mít subjekt údajů právo na oznámení ze strany společnosti DoorHan s.r.o. v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti subjekt údajů můžeme poskytnout informaci o těchto příjemcích.

 

6.                   Právo na přenositelnost osobních údajů

 

        Dle čl. 20 GDPR bude mít subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat společnost DoorHan s.r.o.  o předání těchto údajů jinému správci.

            Pokud nám v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb nebo na základě souhlasu poskytne subjekt údajů osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, má právo od nás získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i Vámi určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.

            V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze vaší žádosti vyhovět. Žádost je možné uplatnit v sídle společnosti DoorHan s.r.o.  po doložení oprávněnosti požadavku.

 

7.      Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

 

            Dle čl. 21 GDPR bude mít subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti DoorHan s.r.o..

            V případě, že společnost DoorHan s.r.o. neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, společnost DoorHan s.r.o.  zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat písemně na adresu sídla společnosti DoorHan s.r.o..

 

8.       Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

 

        Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

 


Mikhail A Kiselev 
DoorHan s.r.o., Managing Director. 
Česká republika 

Подписка на новости
Подпишитесь на нашу рассылку, и будь одним из первых, кто будет в курсе новостей 
Ваше имя:* 
Ваш e-mail адрес:*
Введите символы с картинки*